Polityka prywatności

Kierując się wymogami przepisów prawa, Rolmex S.A. opracował dokument informujący o zasadach gromadzenia, zabezpieczania oraz przetwarzania danych osobowych przekazywanych przez użytkowników i klientów Platformy Winkolekcja.pl
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników i klientów w związku z korzystaniem przez nich z usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Platformy Winkolekcja.pl
Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwana dalej RODO
 1. Rolmex S.A. zapewnia, że przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności osób odwiedzających wszelkie serwisy internetowe Spółki oraz osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem Platformy działającej pod adresem www.winkolekcja,pl.
 2. Platforma Winkolekcja.pl działa pod adresem internetowym www.prezenty.winkolekcja.pl i jest własnością Rolmex S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-604 przy ul. Olkuskiej 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000124350, NIP:, 5260206020 kapitał zakładowy 598 498,05 ZŁ.
 3. Administratorem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Platformy jest Rolmex S.A. z siedzibą w Warszawie (02-604), ul. Olkuska 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000124350, NIP 5260206020, REGON 001268986.
 4. Mając na uwadze bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Zapewniamy, że stale kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 5. Administrator danych osobowych z należytą starannością wprowadza i zapewnia odpowiednie środki techniczne i stosuje specjalistyczne zabezpieczenia informatyczne dotyczące systemów szyfrowania danych. Administrator zabezpiecza transfer danych osobowych w ramach świadczenia usług przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich przy zastosowaniu protokołu.
 6. Administrator danych osobowych zapewnia, że stosuje dobre praktyki i dba o bezpieczeństwo transmitowanych oraz gromadzonych danych stosując wielopoziomowe zabezpieczenia, w tym szyfrowany protokół.
 7. Rolmex S.A. przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 8. Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez firmę Rolmex S.A. należytej staranności. Do szczególnych typów zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych za pośrednictwem publicznej sieci należy między innymi możliwość przechwycenia części bądź całości informacji przesyłanych między Państwa przeglądarką sieci Web a naszym serwisem. Dotyczy to szczególnie serwisów wyposażonych w aktywną zawartość wykraczającą poza standard HTML. Korzystanie z serwisu internetowego może wiązać z udostępnieniem informacji o Państwa przeglądarce internetowej (jej nazwa i wersja), systemie operacyjnym, adresie IP (domenie) i innych.
 9. Platforma Winkolekcja.pl wykorzystuje pliki tzw. „cookies” (ciasteczka). Zapisywane w komputerach osób korzystających z Platformy informacje tekstowe pomagają w dostosowywaniu usług i treści do indywidualnych potrzeb. Mechanizm ten ponadto odpowiada za ułatwienie dostępu użytkownikom do zasobów zgromadzonych w ich obrębie. Mechanizm ten nie jest wykorzystywany celem pobierania danych osobowych użytkowników ani żadnych innych informacji na ich temat. Do pełnego i prawidłowego funkcjonowania Platformy niezbędne jest uaktywnienie funkcjonalności cookies w ustawieniach przeglądarki. Gromadzone informacje o użytkowniku mogą dotyczyć adresu IP, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o terminie odwiedzin strony internetowej, a także wykorzystywanej przeglądarki, parametrów technicznych.
 10. Rodzaj pliku cookies to:
  • Ściśle niezbędne pliki cookies, czyli takie, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej Platformy. są automatycznie instalowane w urządzeniu Użytkownika. Ich stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści) – Użytkownik nie ma możliwości zrezygnowania z tych plików cookies, jeśli chce korzystać z Platformy Winkolekcji.
  • Funkcjonalne pliki cookies, czyli takie, które umożliwiają zapewnienie większej funkcjonalności i personalizacji. Jeśli użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, niektóre lub wszystkie te usługi mogą nie działać prawidłowo. Aby pliki funkcjonalne mogły rozpocząć działanie, należy kliknąć na banerze pojawiającym się po wejściu na stronę internatową „Akceptuję wszystkie pliki cookie”. Wówczas będziemy uprawnieni do instalacji funkcjonalnych plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki wykorzystywanej przez Użytkownika (w przypadku ustawień domyślnych instalowane są wszystkie pliki cookies). Użytkownik może wyrazić zgodę na instalację tylko wybranych funkcjonalnych plików cookies. W tym celu wystarczy kliknąć przycisk „Ustawienia plików cookie” na banerze pojawiającym się po wejściu na stronę internetową i wybrać pliki cookies, na których instalację Użytkownik chce wyrazić zgodę.
 11. Użytkownik może wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie. W tym celu Użytkownik powinien kliknąć w ikonę zgody i wybrać wycofanie zgody w bannerze cookies.

Szczegółowe unormowania dotyczące danych osobowych

Zgodnie z RODO informujemy że :

 1. Z administratorem danych, tj. Rolmex S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-604 przy ul. Olkuskiej 7 można skontaktować się pisząc na adres siedziby, mailowo: rolmex@rolmexsa.pl lub telefonicznie: + 48 22 54 280 00.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD). Można się z nim skontaktować w następujący sposób: adres siedziby Administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub e-mail: IOD@rolmexsa.pl. Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych, w tym sprawy w zakresie realizacji własnych praw dotyczących danych osobowych, opisanych poniżej.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • realizacji złożonego zamówienia i skorzystania z usług oferowanych przez serwis Winkolekcja na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w związku z realizacją umowy., Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia, wykonania obowiązujących przepisów prawa w zakresie rachunkowości i podatków, w tym archiwizacji dokumentacji (dane są przechowywane przez okres do 5 lat) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w związku z realizacją prawnych obowiązków przez Administratora.
  • w przypadku wyrażenia oddzielnych zgód, w celach objętych tymi zgodami – w szczególności w zakresie realizacji celów marketingowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na działaniach niezbędnych do realizacji marketingu bezpośredniego w związku z wyrażonymi zgodami na podstawie przepisów szczególnych). Dane są przechowywane do czasu realizacji celów bądź do momentu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody.
  • w przypadku przesłania indywidualnego zapytania dane będą przetwarzane w celu udzielenia na nie odpowiedzi., Dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń zgodnie z terminami określonymi w kodeksie cywilnym,
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być zewnętrzne spółki udzielające wsparcia administratorowi na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zawarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych (spółki z Grupy ROLMEX, spółki świadczące usługi hostingowe, marketingowe, kurierskie). Dane mogą zostać udostępnione podmiotom na podstawie przepisów prawa.
 5. Przysługują Państwu następujące prawa:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,
  • prawo sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
  • prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zawartej umowy, a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki.
 6. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonych zgód w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce korzystać.
 7. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób: listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji wyżej wskazanych celów przetwarzania. Brak podania danych może uniemożliwić lub uniemożliwi realizację powyższych celów.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.