Polityka prywatności
Kierując się wymogami przepisów prawa, Rolmex S.A. opracował dokument informujący o zasadach gromadzenia, zabezpieczania oraz przetwarzania danych osobowych przekazywanych przez użytkowników i klientów Platformy Winkolekcja.pl Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników i klientów w związku z korzystaniem przez nich z usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Platformy Winkolekcja.pl
Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwana dalej RODO
 1. Rolmex S.A. zapewnia, że przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności osób odwiedzających wszelkie serwisy internetowe Spółki oraz osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem Platformy działającej pod adresem www.winkolekcja,pl
 2. Platforma Winkolekcja.pl działa pod adresem internetowym www.prezenty.winkolekcja.pl i jest własnością Rolmex S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-604 przy ul. Olkuskiej 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000124350, NIP:, 5260206020 kapitał zakładowy 598 498,05 ZŁ
 3. Administratorem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Platformy jest Rolmex S.A. z siedzibą w Warszawie (02-604), ul. Olkuska 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000124350, NIP 5260206020, REGON 001268986.
 4. Mając na uwadze bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Zapewniamy, że stale kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 5. Administrator danych osobowych z należytą starannością wprowadza i zapewnia odpowiednie środki techniczne i stosuje specjalistyczne zabezpieczenia informatyczne dotyczące systemów szyfrowania danych. Administrator zabezpiecza transfer danych osobowych w ramach świadczenia usług przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich przy zastosowaniu protokołu
 6. Administrator danych osobowych zapewnia, że stosuje dobre praktyki i dba o bezpieczeństwo transmitowanych oraz gromadzonych danych stosując wielopoziomowe zabezpieczenia, w tym szyfrowany protokół
 7. Rolmex S.A. przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 8. Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez firmę Rolmex S.A. należytej staranności. Do szczególnych typów zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych za pośrednictwem publicznej sieci należy między innymi możliwość przechwycenia części bądź całości informacji przesyłanych między Państwa przeglądarką sieci Web a naszym serwisem. Dotyczy to szczególnie serwisów wyposażonych w aktywną zawartość wykraczającą poza standard HTML. Korzystanie z serwisu internetowego może wiązać z udostępnieniem informacji o Państwa przeglądarce internetowej (jej nazwa i wersja), systemie operacyjnym, adresie IP (domenie) i innych.
 9. Platforma Winkolekcja.pl wykorzystuje pliki tzw. „cookies” (ciasteczka). Zapisywane w komputerach osób korzystających z Platformy informacje tekstowe pomagają w dostosowywaniu usług i treści do indywidualnych potrzeb. Mechanizm ten ponadto odpowiada za ułatwienie dostępu użytkownikom do zasobów zgromadzonych w ich obrębie. Mechanizm ten nie jest wykorzystywany celem pobierania danych osobowych użytkowników ani żadnych innych informacji na ich temat. Do prawidłowego funkcjonowania Platformy niezbędne jest uaktywnienie funkcjonalności cookies w ustawieniach przeglądarki.
Szczegółowe unormowania dotyczące danych osobowych

Zgodnie z RODO informujemy że :

 1. Z administratorem danych można skontaktować się pisząc na adres siedziby, mailowo: rolmex@rolmexsa.pl lub telefonicznie: + 48 22 54 280 00.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD). Można się z nim skontaktować w następujący sposób: adres siedziby Administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub e-mail: IOD@rolmexsa.pl. Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych, w tym sprawy w zakresie realizacji własnych praw dotyczących danych osobowych, opisanych poniżej.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, a w przypadku wyrażenia oddzielnych zgód, w celach objętych tymi zgodami. W przypadku przesłania indywidualnego zapytania dane będą przetwarzane w celu udzielenia na nie odpowiedzi. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia, wykonania obowiązujących przepisów prawa w zakresie rachunkowości i podatków, w tym archiwizacji dokumentacji, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody - do momentu jej wycofania.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być zewnętrzne spółki udzielające wsparcia administratorowi na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zawarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych (spółki z Grupy ROLMEX, spółki świadczące usługi hostingowe, marketingowe, kurierskie).
 5. Przysługują Państwu następujące prawa: prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych, prawo sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem, prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zawartej umowy, a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki.
 6. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonych zgód w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce korzystać.
 7. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób: listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji wyżej wskazanych celów przetwarzania. Brak podania danych może uniemożliwić lub uniemożliwi realizację powyższych celów.