Regulamin usług platformy www.winkolekcja.pl świadczonych drogą elektroniczną
§1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin ustalony jest przez Właściciela Platformy na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.) dalej jako „ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”
 2. Definicje:
  1. Regulamin Platformy – niniejszy dokument zawierający postanowienia dotyczące zasad i sposobu korzystania z Platformy o nazwie www.winkolekcja.pl .
  2. Właściciel Platformy, Usługodawca – Rolmex S.A. z siedzibą w Warszawie (02-604) przy ul. Olkuskiej 7 , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000124350, NIP 5260206020, REGON 001268986.
  3. Platforma – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: https://www.winkolekcja.pl .
  4. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, która składa za pośrednictwem Platformy Zapytanie Ofertowe.
  5. Zapytanie Ofertowe - funkcja dostępna na Platformie za pośrednictwem przycisku „Wyślij zapytanie ofertowe” umożliwiająca skierowanie przez Klienta do Usługodawcy zapytania o przygotowanie oferty dotyczącej Produktów, w szczególności zawierające cechy Produktu, ilość, rodzaj czy inne dane istotne dla Klienta.
  6. Oferta – oferta złożona Klientowi przez Usługodawcę na zakup Produktów w Showroomie, przygotowana na podstawie Zapytania Ofertowego i przesłana Klientowi na adres poczty elektronicznej, wskazany w Zapytaniu Ofertowym.
  7. Formularz Zamówienia – oznacza dołączony do Oferty formularz, na którym Klient podpisuje się w sytuacji gdy akceptuje Ofertę i który w formie skanu przesyła na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
  8. Zamówienie – oznacza przyjęcie przez Klienta Oferty, poprzez podpisanie Formularza Zamówienia i odesłanie podpisanego Formularza Zamówienia, na adres poczty elektronicznej Usługodawcy, z którego przesyłana była Klientowi Oferta.
  9. Produkty – produkty prezentowane na Platformie oraz wszelkie inne produkty będące przedmiotem Oferty, skierowanej do Klienta, po wysłaniu przez niego Zapytania Ofertowego, które Klient można nabyć w Showroomie za pośrednictwem Platformy tj. wina oraz inne alkohole jak również dodatki, opakowania oraz dekoracje do alkoholi.
  10. Showroom– oznacza sklep - punkt sprzedaży Produktów prowadzony przez Właściciela Platformy położony w Warszawie (02-604) przy ul. Olkuskiej 7.
  11. Umowa o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną – umowy zawierane pomiędzy Właścicielem Platformy a Klientami na zakup Produktów, prezentowanych za pośrednictwem Platformy lub w ramach Oferty, drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  12. Administrator Danych Osobowych – Właściciel Platformy.
  13. Przetwarzanie Danych Osobowych - jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.
  14. Polityka Prywatności - odrębny dokument regulujący szczegółowo kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i zasadami ochrony prywatności stosowanymi wobec Użytkowników Platformy.
 3. Właściciel Platformy oświadcza, że podanie danych osobowych przez Klienta jest każdorazowo dobrowolne. Właściciel Platformy zastrzega, że niepodanie lub podanie nieprawdziwych danych, skutkuje brakiem możliwości świadczenia usług za pośrednictwem Platformy.
 4. Właściciel Platformy oświadcza, że dane osobowe Klientów będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności.
 5. Mając na uwadze charakter świadczonych za pomocą Platformy usług korzystanie z nich w sposób anonimowy albo przy użyciu pseudonimu nie jest możliwe.
 6. Każdy Klient Platformy ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym także do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Aby skorzystać z tych uprawnień Klient powinien skontaktować się z Właścicielem Platformy poprzez wiadomość email wysłaną na adres wskazany w Polityce Prywatności.
 7. Właściciel Platformy świadczy usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.
 8. Regulamin Platformy jest dostępny na stronie https://www.prezenty.winkolekcja.pl nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i drukowanie. Akceptując Regulamin Platformy, Klient uwzględnia okoliczność, że usługi świadczone są na odległość, czyli drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. Klienci zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu Platformy oraz informacji dotyczących korzystania z usług, udzielanych przez Właściciela Platformy.
 10. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników przekazywanych na Platformie jako Administratorowi Danych Osobowych jest Właściciel Platformy.
§2. Zapytania Ofertowe, Oferta i Zamówienia
I. Produkty zamieszczone przez Usługodawcę na Platformie
 1. Na Platformie Usługodawca zamieszcza informacje o przykładowych Produktach znajdujących się w ofercie Showroomu które Klient będzie mógł nabyć po złożeniu przez niego Zamówienia za pomocą Platformy. W przypadku gdy Klient jest zainteresowany otrzymaniem od Usługodawcy Oferty na sprzedaż danego Produktu, Klient dodaje je do koszyka, podając ilość każdego Produktu, którego zakupem jest zainteresowany.
 2. Po dodaniu wszystkich Produktów do koszyka, Klient klika przycisk „Wyślij zapytanie”, który przekierowuje go do formularza, w którym Klient musi podać następujące dane:
  1. imię i nazwisko
  2. nazwa firmy
  3. adres email
  4. numer telefonu
  5. region
 3. Po wypełnieniu formularza i potwierdzenia za pośrednictwem ikony „Wyślij zapytanie”, do Usługodawcy kierowane jest Zapytanie Ofertowe na Produkty wybrane przez Klienta.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wskazania w Ofercie innej ceny, niż ta która wskazana jest na Platformie dla danego Produktu, gdyż cena wskazana na Platformie ma charakter ceny sugerowanej . Usługodawca nie gwarantuje Klientowi że wszystkie wybrane lub wskazane przez niego Produkty w Zapytaniu Ofertowym będą dostępne do zakupu.
 5. Usługodawca, w terminie do 5 dni roboczych, od otrzymania Zapytania Ofertowego złoży Klientowi na adres poczty elektronicznej wskazanej w Zapytaniu Ofertowym, Ofertę która będzie zawierać : ilość i rodzaj Produktów, cenę, przewidywany termin realizacji Zamówienia i jego odbioru w Showroomie oraz Formularz Zamówienia.
 6. Oferta wiąże Usługodawcę przez okres 5 dni roboczych od dnia jej wysłania Klientowi.
 7. W przypadku akceptacji Oferty przez Klienta, Klient zobowiązany jest do jej przyjęcia poprzez podpisanie otrzymanego wraz z Ofertą, Formularza Zamówienia i wysłania skanu podpisanego Formularza Zamówienia na adres elektroniczny, z którego otrzymał Ofertę. Podpisanie Formularza Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, że bierze on na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego Produktu przez osobę pełnoletnią i trzeźwą.
 8. W przypadku przyjęcia przez Klienta Oferty, w sposób wskazany w ust. 7 powyżej Usługodawca przystąpi do realizacji Zamówienia i wyśle Klientowi niezwłocznie (nie później niż w ciągu 2 dni roboczych) fakturę pro forma wraz z terminem płatności oraz numerem rachunku bankowego, celem zapłaty za Zamówienie. Zapłata za Produkt następować będzie przelewem na podstawie faktury pro forma.
 9. Klient zobowiązuje się do odbioru Zamówienia w Showroomie w godzinach 11-20 w dni powszednie lub 10-18 w sobotę.
 10. Wydanie Produktu objętego Zamówieniem, nastąpi po zapłacie całej ceny za zamówione Produkty, chyba że Klient i Usługodawca ustalą indywidualnie w Zamówieniu, inne warunki zapłaty i wydania Produktu. Wraz z wydaniem Produktu do Produktu zostanie dołączona Faktura lub paragon.
 11. Warunkiem dokonania odbioru jest pisemne potwierdzenie odbioru Zamówienia. Usługodawca zastrzega, że Zamówienie nie będzie wydane osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej. Usługodawca uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Zamówienie.
II. Produkty nie zamieszczone przez Usługodawcę na Platformie
  1. W przypadku zainteresowania przez Klienta chęcią zakupu innych Produktów niż te zamieszczone na Platformie, Klient klika na ikonę „Indywidualne zapytanie” lub „Wyślij zapytanie”, która przekierowuje go do formularza, w którym Klient może wskazać, jakim rodzajem win lub innych Produktów jest zainteresowany.
  2. W formularzu Klient winien wskazać swoje:
   1. imię i nazwisko
   2. nazwa firmy
   3. adres email
   4. numer telefonu
   5. region
   oraz opisać jakimi winami jest zainteresowany i ewentualnie wskazać chęć personalizacji Produktu.
  3. Po wypełnieniu formularza, Klient potwierdza złożenia Zapytania Ofertowego, poprzez ikoną „Wyślij zapytanie”.
  4. Na podstawie przesłanego Zapytania Ofertowego, Usługodawca w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania Zapytania Ofertowego przygotowuje dla Klienta Ofertę/Oferty.
  5. Oferta zawiera: ilość i rodzaj Produktów, cenę, przewidywany termin realizacji Zamówienia i jego odbioru w Showroomie oraz Formularz Zamówienia.
  6. Oferta wiąże Usługodawcę przez okres 5 dni roboczych od dnia jej wysłania Klientowi.
  7. W przypadku akceptacji Oferty przez Klienta, Klient zobowiązany jest do jej przyjęcia poprzez podpisanie otrzymanego wraz z Ofertą Formularza Zamówienia i wysłania skanu podpisanego Formularza Zamówienia na adres elektroniczny, z którego otrzymał Ofertę.
  8. W przypadku przyjęcia przez Klienta Oferty, w sposób wskazany w ust. 7 powyżej Usługodawca przystąpi do realizacji Zamówienia i wyśle Klientowi niezwłocznie (nie później niż w ciągu 2 dni roboczych) fakturę pro forma wraz z terminem płatności oraz numerem rachunku bankowego, celem zapłaty za Zamówienie. Zapłata za Produkt następować będzie przelewem na podstawie faktury pro forma.
  9. Klient zobowiązuje się do odbioru Zamówienia w Showroomie w godzinach 11-20 w dni powszednie lub 10-18 w sobotę.
  10. Wydanie Produktu objętego Zamówieniem, nastąpi po zapłacie całej ceny za zamówione Produkty, chyba że Klient i Usługodawca ustalą indywidualnie w Zamówieniu, inne warunki zapłaty i wydania Produktu. Wraz z wydaniem Produktu do Produktu zostanie dołączona Faktura.
  11. Warunkiem dokonania odbioru jest pisemne potwierdzenie odbioru Zamówienia. Usługodawca zastrzega, że Zamówienie nie będzie wydane osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej. Usługodawca uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Zamówienie.
§3. Personalizacja Produktów
   1. Klient może wyrazić chęć personalizacji Produktów tj. personalizacji etykiet win czy innych alkoholi, opakowań, dodatków itd., w sposób wskazany przez Klienta w Zapytaniu Ofertowym. Personalizacja stanowi dostosowanie Produktu do wskazówek Klienta, lub na podstawie materiałów, treści dostarczonych przez Klienta w Zapytaniu Ofertowych lub na dalszym etapie ustalania warunków Zamówienia, do momentu akceptacji Oferty przez Klienta.
   2. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za umieszczane/publikowane treści zdjęcia, projekty graficzne zamieszczane na etykietach i na innych Produktach.
   3. Klient w momencie przekazania Usługodawcy materiału stanowiącego podstawę personalizacji Produktów oświadcza, że:
    1. jest do tego uprawniony
    2. materiał ten nie narusza praw osób trzecich, praw autorskich czy innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz dóbr osobistych osób trzecich
    3. w przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią przeciwko Usługodawcy z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia jej praw w związku z materiałami będącymi przedmiotem personalizacji Produktów, Klient zobowiązuje się zwolnić Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności, w szczególności wstępując w miejsce Usługodawcy w prowadzonych postępowaniach a w przypadku braku takiej możliwości wystąpić obok Usługodawcy oraz zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody, jakie z tego tytułu poniesie Usługodawca.
§4.

Miejscem zawracia umowy sprzedaży wszystkich Produktów oferowanych za pośrednictwem Platformy jest Showroom.

§5 .Zwrot Produktów
   1. Klient może odstąpić do umowy sprzedaży Produktów nie objętych personalizacją, o której mowa w § 3 niniejszego Regulaminu, w ciągu 14 dni od daty odebrania Produktów, składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy oraz dokonując zwrotu Produktu na adres Usługodawcy.
   2. Usługodawca informuje, że zgodnie z brzmieniem art. 38 pkt. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r, o prawach konsumenta, Klientowi nie przysługuje zwrot Produktów, który został wyprodukowany według specyfikacji konsumenta, służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
   3. o zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie na adres elektroniczny oferta@winkolekcja.pl, lub adres Rolmex SA ul. Olkuska 7, 02-604 Warszawa oświadczenia o odstąpieniu oraz zwrócić Produkty na adres Rolmex ul. Regulska 2b, 05-816 Reguły. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów wraz z oświadczeniem o odstąpieniu przez jego upływem.
   4. Klient nie będący konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktów, w tym koszty odesłania Produktów, koszty opakowania, zabezpieczenia i koszty dostawy.
   5. Prawo do odstąpienia, o którym mowa w ust 1 powyżej, nie przysługuje Klientom nie posiadających w momencie zawierania umowy sprzedaży, statusu konsumenta w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego.
   6. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności za Produkty w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktów, na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, a w przypadku braku wskazania na rachunek bankowy, z którego nastąpiła zapłata za Produkty.
§6. Tryb postępowania reklamacyjnego
   1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy za wady fizyczne lub prawne wynikają w powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z przepisów Kodeksu Cywilnego.
   2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
    1. pisemnie na adres: Rolmex SA, ul. Olkuska 7, 02-604 Warszawa
    2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:oferta@winkolekcja.pl
   3. Klient składając reklamację winien wskazać szczegóły dotyczące Zamówienia, opisać przedmiot reklamacji z tym rodzaj i datę wystąpienia wady, żądanie Klienta, dane kontaktowe Klienta.
   4. Usługodawca ustosunkowuje się do reklamacji złożonej przez Klienta nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę. Brak ustosunkowania się do reklamacji w ww. terminie oznacza, że Usługodawca uznaje reklamację za zasadną.
   5. Zgodnie z art. 558 § 1 kc, odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za Produkty wobec Klienta nie będącego Konsumentem jest wyłączona.
§7. Postanowienia końcowe
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności Platformy, zmiany profilu działalności Usługodawcy lub zmiany przepisów prawa.
  2. Zapisy niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu.
  3. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego.
  4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów w przypadku konsumenta jest sąd właściwości ogólnej, natomiast w przypadku Klienta nie będącego konsumentem, sąd odpowiedni miejscowo dla siedziby Usługodawcy.